Wednesday, April 12, 2017

LG G6 cần chiến lược nhất quán nếu không muốn bại trận - VFPress.vn (lời tuyên bố phát cho các báo) (Blog)

#LGOptimus

LG G6 cần chiến lược nhất quán nếu không muốn bại trận
VFPress.vn (lời tuyên bố phát cho các báo) (Blog)
Nó phụ thuộc vào chiến lược nhất quán, cho người dùng biết LG đang mang đến những giá trị nào. Nhìn vào lịch sử ra mắt smartphone LG cho thấy sự bấp bênh trong nhãn hiệu, thiết kế và tính năng. Đầu tiên là Optimus năm 2010, kết thúc với Optimus G ...

and more »


via lg optimus - Google News